Μνημόνιο θα διέπει τη στενή συνεργασία Δήμου Σπάρτης και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου02-05-2020 20:43   

ΣΠΑΡΤΗ. Ο Δήμος Σπάρτης εδώ και καιρό έχει επιδιώξει και απ’ ότι φαίνεται δρομολογεί την στενή συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μάλιστα αυτή η συνεργασία θα διέπεται από Μνημόνιο που σε λίγο χρόνο θα λάβει την τελική του μορφή.

Το σχέδιο λίγιο πριν το τελικό στάδιο είναι αυτό:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στη Σπάρτη σήμερα …./5/2020, αφενός το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας (οδός Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη), νόμιμα εδώ εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη αυτού, Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή και αφετέρου ο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», που εδρεύει στη Σπάρτη οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, νόμιμα εδώ εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχό του Πέτρο Δούκα, τα οποία θα καλούνται εφεξής «τα Μέρη», στο πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: α) διά της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ), β) του εργαστηρίου «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωή», γ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, δ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.), ε) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων, στ) του υπό ίδρυσιν Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία και ο Δήμος Σπάρτης έλαβαν υπόψη ότι:
Το ΤΟΔΑ έχει ως αποστολή:
•    να προάγει την γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού.
•    να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
•    να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.
•    να συμβάλλει στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα, το εργαστήριο και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, που προάγουν την επιστήμη της Αθλητικής Διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ελλάδα και Διεθνώς, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειάς τους, συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με τους μεγαλύτερους αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς στην Ελλάδα,
και
ο Δήμος Σπάρτης, ο οποίος σύμφωνα με το Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα ( και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) έχει σκοπό να διευθύνει και να ρυθμίζει όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας,

αποφασίζουν από κοινού την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων, με τους εξής ειδικότερους όρους:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Συνεργασίας
1. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο φορέων. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:
α) Την συμμετοχή, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φοιτητών του ΤΟΔΑ στις διαδικασίες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων διοργανώσεων που θα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Δήμος Σπάρτης.
β) Σεμινάρια – διαλέξεις – ημερίδες από έμπειρα στελέχη του Δήμου / Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση στους φοιτητές στα πλαίσια συναφών αντικειμένων που θεραπεύει το ΤΟΔΑ.
γ) Τη διάθεση εγκαταστάσεων του ΤΟΔΑ – Σχολής για τη φιλοξενία επιστημονικών εκδηλώσεων του Δήμου, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια που θα προάγουν την επιστήμη της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κατόπιν έρευνας διαθεσιμότητας.
δ) Την αιγίδα του Δήμου σε ποικίλες διοργανώσεις του ΤΟΔΑ σε όλη την Ελλάδα καθώς και την Αιγίδα του ΤΟΔΑ στις Αθλητικές ή και Επιστημονικές διοργανώσεις - Συνέδρια του Δήμου.
ε) Τη σύμπραξη με στελέχη του Δήμου για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.
στ) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
ζ) Τη συμμετοχή εθελοντών προπτυχιακών / μεταπτυχιακών φοιτητών στις δράσεις του Δήμου, αθλητικές διοργανώσεις, εορτασμούς, συνέδρια κ.λπ..
η) Τη δημιουργία θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στον Δήμο Σπάρτης, για την εκπαίδευση των φοιτητών.
θ) Την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από καθηγητές και επιστημονικό προσωπικό του ΤΟΔΑ για τις ανάγκες έρευνας και διαχείρισης του Δήμου.
ι) Τη διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών σχετικών με την αθλητική διοίκηση και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
ια) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κ.ά.
ιβ) Το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Σπάρτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σκοπό την ίδρυση νέου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Σπάρτη.  
ιγ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.
ιδ) Τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου για τις αθλητικές διοργανώσεις του Τμήματος, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έρευνας διαθεσιμότητας (π.χ. διεξαγωγή ετήσιας αθλητικής διοργάνωσης all star game στο κλειστό γυμναστήριο Σπάρτης κ.ά).
ιε) Τη συνδρομή των συνεργείων του Δήμου για τον ευπρεπισμό του προαυλίου του κτηρίου, όταν διοργανώνονται από κοινού με το Πανεπιστήμιο εκδηλώσεις.
ιστ) Την μοριοδότηση  με 10% της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπαλλήλων του Δήμου ως απόλυτα συναφούς με το αντικείμενο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό τους.  
ιζ) Την μοριοδότηση  με 10% των τριών (3) συστατικών επιστολών που θα κατατίθενται από τους υπαλλήλους του Δήμου, στα εδώ αναφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό τους.  
ιη) Την έκφραση γνώμης των έμπειρων στελεχών του Δήμου στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών / μεταπτυχιακών) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) και ειδικότερα στα μαθήματα / ενότητες μαθημάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ιθ) Τη δημιουργία ενότητας (tab) στην επίσημη ιστοσελίδα των μερών με τίτλο: «συνεργασία Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού / ΤΟΔΑ (SPORTMANAGEMNT) με ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» καθώς και τη δημιουργία συνδέσμου (link) για την παραπομπή στην ιστοσελίδα αμφοτέρων των μερών με εμφανή τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
ιι) Τη δημιουργία ενότητας (tab) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία συνδέσμου (link) για την παραπομπή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος με εμφανή τα στοιχεία επικοινωνίας του.
ικ) Τη δημιουργία ενότητας (tab) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / ΑΜΕΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ καθώς και τη δημιουργία συνδέσμου (link) για την παραπομπή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος με εμφανή τα στοιχεία επικοινωνίας του.
ιλ) Τη δημιουργία ενότητας (tab) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ καθώς και τη δημιουργία συνδέσμου (link) για την παραπομπή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος με εμφανή τα στοιχεία επικοινωνίας του.
ιμ) Τη δημιουργία ενότητας (tab) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης με τίτλο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία", ευθύς ως ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης του με την δημοσίευση σε ΦΕΚ, καθώς και τη δημιουργία συνδέσμου (link) για την παραπομπή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος με εμφανή τα στοιχεία επικοινωνίας του.
ιν) Την προώθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος Σπάρτης.
ιξ) Την πραγματοποίηση διαλέξεων από καθηγητές του ΤΟΔΑ στα Λύκεια του Δήμου
ιο) Παρακολούθηση επιλεγμένων μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  από μαθητές των Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου.
Άρθρο 2
Υλοποίηση
1. Οι επιμέρους δράσεις σε τομείς όπου διαπιστώνεται κοινό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό ενδιαφέρον, θα αποφασίζονται και εξειδικεύονται από τα Μέρη σε ειδικά Πρωτόκολλα, στο πλαίσιο του παρόντος. Οι όροι συνεργασίας για κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα που απορρέει από το παρόν θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται αμοιβαία από τα Μέρη εγγράφως, προ της έναρξης αυτής της δραστηριότητας, και θα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.
2. Στα εν λόγω Πρωτόκολλα θα ορίζεται επιστημονική ή / και οργανωτική επιτροπή από το κάθε συμβαλλόμενο Μέρος, ως υπεύθυνοι για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών στις κοινές δράσεις και την άριστη ολοκλήρωση του έργου τους. Ειδικότερα, από πλευράς ΤΟΔΑ, ως επιστημονική επιτροπή, θα ορίζονται μέλη του διδακτικού προσωπικού ενώ ως οργανωτική επιτροπή θα ορίζονται και μέλη διοικητικού, τεχνικού προσωπικού και φοιτητές.
3. Τα Μέρη αμοιβαία αποδέχονται τα αντίστοιχα κριτήρια και διαδικασίες σχετικά με την διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγησης, επικύρωσης κι αναγνώρισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.
4. Την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναλαμβάνει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοίκησης και Ποιότητας Ζωής Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος.
5. Την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων, από την πλευρά του Δήμου Σπάρτης, αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βακαλόπουλος.
Άρθρο 3
Προσδοκώμενα Οφέλη
1. Η συνεργασία των δύο μερών δύναται να καταστεί από κοινού επωφελής αφού το ΤΟΔΑ, εκτός από τη δομημένη γνώση, μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και καταρτισμένους εθελοντές συνεργάτες για μεγάλο φάσμα αθλητικών διοργανώσεων σε επίπεδο Α΄ αυτοδιοικητικού βαθμού.
2. Η υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου σηματοδοτεί μια νέα δυναμική με οφέλη για αμφότερα τα Μέρη, συμβάλλοντας περαιτέρω στην προαγωγή μιας αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης του αθλητισμού στην τοπική κοινωνία του Δήμου Σπάρτης.
3. Παράλληλα η παρούσα συνεργασία θα προσδώσει ακαδημαϊκό κύρος, επιστημονική εγκυρότητα και μεθοδολογική αρτιότητα στις επιστημονικές, εκπαιδευτικές και λοιπές δράσεις του Δήμου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις - Ρήτρα Εμπιστευτικότητας & Εχεμύθειας
1. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να διατηρήσουν και χειριστούν όλες τις πληροφορίες που θα περιέλθουν στην προσοχή τους με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
2. Το παρόν Μνημόνιο, δεν θίγει συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή συνεργασίες των εμπλεκομένων Μερών με άλλα μέρη, σε θέματα που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1.
3. Οποιαδήποτε χρήση των επωνυμιών των συμβαλλομένων Μερών, συμπεριλαμβανομένων κάθε υπαγόμενων σχολών, τμημάτων, προγραμμάτων ή λογότυπων, σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με τις δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, οφείλουν να υπόκειται σε γραπτή προέγκριση.
Άρθρο 5
Ερμηνεία του Μνημονίου
1.    Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα πρώτης προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσεως δεσμεύσεις.
2.    Με την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος μνημονίου η πρόθεση των μερών είναι η διαπίστωση των κοινών στόχων τους και μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση δημιουργίας νομικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων (συμβατικών ή άλλων). Για τους λόγους αυτούς το παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κατάρτιση σύμβασης ούτε οι δράσεις και πρωτοβουλίες του κάθε μέρους ως παροχή ή αντιπαροχή. Από την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος δεν μπορεί επίσης να γεννηθεί καμία αξίωση βάσει της ευθύνης από διαπραγματεύσεις.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας έγινε πλήρως κατανοητό από τα Μέρη και υπογράφεται σήμερα σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων από δύο (2) θα λάβει έκαστο Μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ