Αποκαλύψεις και Συμπεράσματα του Συνεδρίου για τη δολοφονία του Καποδίστρια

24-10-2019 09:39   

Γράφει ο Αντώνης Ξεπαπαδάκος

Οι συνδιοργανωτές του Συνεδρίου, Φορείς όπως «Σύνδεσμος Απανταχού Λακώνων ο Λυκούργος, Παλλακωνική ΄Ενωση, Σύλλογος Αρεοπολιτών Πέτρ. Μαυρομιχάλης, Ηγεμών και Αρχιστράτηγος και Προναία Αθηνά, με εισηγητή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Λακώνων ιστορικό συγγραφέα (ο γράφων) και κατά σειρά τους σύνεδρους - ομιλητές κ. κ. Δημητρόπουλο Ανάστο δικηγόρο και Πρόεδρος

της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών, Κάσση Κυριάκο ιστορικό συγγραφέα, Εξαρχουλάκου Μαρία δικηγόρο ερευνήτρια, ιατρό γενικό χειρούργο Αλευρά Πέτρο, Μαριόλη Δημήτριο δικηγόρο ερευνητή και Αϋφαντή Γεώργιο στρατηγό και ερευνητή συγγραφέα, κατέληξαν στις ακόλουθες αποκαλύψεις και συμπεράσματα:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Εξιλαστήρια θύματα οι δύο υπερ-ήρωες Κων και Γ. Μαυρομιχάλης, όπως ο Όσβαλντ στη δολοφονία του Τζων Κέννεντυ.                                                            2. Η Παρασκευούλα που βλέπει από το παράθυρό της τον ερχομό του Καποδίστρια, το τραγικό εκείνο πρωϊνό 27-9-1831 και την σκηνή της δολοφονίας, παρά τις φορτικές πιέσεις καταθέτει πως: «Δεν γνωρίζει τους δολοφόνους. Ενώ τους Μαυρομιχαλαίους τους γνωρίζει πολύ καλά» και έχει αφήσει και σχετική υποθήκη στους απογόνους της περί τούτων πάντων.

3. Δύο ΄Αγγλοι περιηγητές που είναι απέναντι από την είσοδο του Αγίου Σπυρίδωνος κατέγραψαν στα ημερολόγια τους:… «Την στιγμή που πλησίαζε ο Κυβερνήτης να μπει στην εκκλησία έβγαλε το καπέλλο του. ΄Ενας μονόχειρ τράβηξε την πιστόλα του με το αριστερό του χέρι και ευρισκόμενος πίσω δεξιά τού Κυβερνήτου τον πυροβόλησε στο δεξί αυτί. ΄Ενας ζητιάνος που ήταν στην πόρτα της εκκλησίας τον έπληξε με μαχαίρα στην κοιλιά. ΄Ενας φουστανελλοφόρος που μέχρι τότε στεκόταν δίπλα στην πόρτα πήδησε πίσω από τον μονόχειρα και τον πυροβόλησε, αλλά αστόχησε και η σφαίρα του κτύπησε στον τοίχο της εκκλησίας. ΄Ενας άλλος φουστανελλοφόρος κτύπησε με την πιστόλα του τον προηγούμενο φουστανελλά (Κ. Μαυρομιχάλη) στην κοιλιά. Ο Κυβερνήτης έπεσε κάτω άσχημα κτυπημένος. Ο κτυπημένος στην κοιλιά φουστανελλοφόρος έφυγε τρέχοντας προς τον δρόμο απέναντι από την πόρτα της εκκλησίας. Ο ζητιάνος μαζί με τους δύο άλλους φουστανελλοφόρους που είχαν πριν λίγο κατέβη από ιππήλατον εις τον χώρον της εκκλησίας έφυγαν τρέχοντας…».  Τα γραφόμενα των δύο αυτών περιηγητών αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια και επιβεβαιώνωνται από την ευθύς αμέσως μαρτυρία του Επιλοχία Γ. Μεσινέζη.

4. Με το άκουσμα των πυροβολισμών προς το μέρος του Αγ. Σπυρίδωνος, το τάγμα που εστρατονίζετο στην Ακροναυπλία επήρε εντολή να σπεύσει προς το μέρος που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο Επιλοχίας Γεώργιος Μεσηνέζης, που καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας, σε ερώτηση του ανακριτού Λοχαγού και διοικητού του Κ. Αξελλού: «Τι ηξεύρεις να μας ειπής περί του φόνου του Κυβερνήτου»; Απαντά: «Ενώ εκατέβαινα από το Ιτς Καλέ με το Τάγμα και εφθάσαμε εις το μέρος όπου είναι η Μουσική ήρχοντο από τα χαλάσματα τρεις με φουστανέλλας τρέχοντας και επέρασαν μέσα από το Τάγμα. ΄Οπλισαν τας πιστόλας των όπου οι 2 εκράτουν εις τας χείρας και όταν είς Δεκανεύς τους είπε: Τι τρέχετε βρε έτσι; Τι κάμνετε έτσι; Εξ αυτών εκείνος όστις ήταν εμπρός είχε τας χείρας του μέσα εις την φουστανέλλα (έκρυβε την κάμα με την οποία είχε χτυπήσει τον Κυβερνήτη στην κοιλιά) Και σε άλλη ερώτηση αν τους γνώριζε τους τρεις αυτούς απαντά όχι. Είναι αυτοί που δεν γνώριζε και η Παρασκευούλα. Οι άγνωστοι αυτοί που τρέχουν μέσα από τα χαλάσματα όπως θα έκανε κάθε ύποπτος για να εξαφανισθεί, από τον τόπο του εγκλήματος, είναι οι δολοφόνοι που είδαν οι δύο ΄Αγγλοι περιηγητές και οι μάρτυες Παρασκευούλα και Μεσηνέζης…

5.Ο δε Επίτροπος του Αγ. Σπυρίδωνος Σωτήριος Μητρόπουλος καταθέτει ότι: ο Γ. Μαυρομιχάλης ησπάσθη την εικόνα, επρόσταξε τον σρατιώτην ν’ ανάψη ένα κερί και επήγε και εστάθη ακουμβισμένος εις το φύλλον της θύρας εμβαίνων προς τα αριστερά». Ο Γ. Μαυρομιχάλης είναι μέσα στην εκκλησία άοπλος και δεν έχει καμμία επαφή με το γίνεται έξω στο δρόμο, έχει φέρει την γυναίκα του έγγυο και την δίχρονη κόρη τους πριν λίγες μέρες στο Ναύπλιο!... Υποψήφιος δολοφόνος θα έφερνε ή θα φυγάδευε την οικογένειά του αν την έχει κοντά του; Αλλά οι αδιάβαστοι φωστήρες μας ιστορικοί κ.ά τα αγνοούν όλα αυτά, αδιαφορούν για τις θέσεις των Μαυρομιχαλαίων και αν μπορούν αυτοί να κάνουν τα τραύματα των ιατρικών εκθέσεων και κακοαντιγράφουν επιπόλαια ο ένας τον άλλον και τα φορτώνουν όλα απερίσκεπτα και ανεξέταστα στους Μαυρομιχαλαίους!!!...   6.Επειδή δεν ευρέθη η κάμα των 8-9 εκ. πλάτους και ενός ποδός μήκους, με την οποία επλήγη στον δεξιό βουβώνα (κοιλιά) ο Κυβερνήτης, το μαχαιρίδιο που βρέθηκε στη ζώνη του αποτελειωμένου Κ. Μαυρομιχάλη αποδίδουν στον ανεψιό του Γεώργιο που ευρίσκετο παντελώς άοπλος και εντός του ιερού ναού του Αγίου Σπυρίδωνος οι κρατούντες, αποσύρουν την πρώτη ιατρική έκθεση που λέει: «Εις την δεξιάν κοιλιακήν χώραν, τραύμα δια μεταλλίνου όπλου τέμνοντος και αιχμηρού μήκους 8  μέχρις 9 εκατ. και βάθους ενός ποδός (33 εκ) διότι δεν εξυπηρετεί τα δόλια σχέδια τους για την ενοχοποίηση των Μαυρομιχαλαίων. Και συντάσσουν δεύτερη που έχει ως ακολούθως: «Εις το όπισθεν μέρος της κεφαλής μίαν πληγήν σφαιροειδή διαπεραστικήν, της οποίας το άνοιγμα  είναι 7-8 γραμμών (χιλιοστών) προξενημένην από πυροβόλον όπλον, η οποία πληγή διευθύνετο από τα δεξιά προς τα αριστερά κάτωθεν προς τα άνω και ετελείωνε προς τον αριστερόν κρόταφον, άνευ βλάψεως του δέρματος. (Αντεκατέστησαν τα εκατοστά με χιλιοστά για να δημιουργήσουν σύγχυση). Ευρήκαμεν δε περιπλέον εις το αντικείμενον μέρος του εξωτερικού στομίου, ήτοι εις το αριστερόν κροταφικόν μέρος μεμιγμένας με συντρίμματα οστέων του λεπιδώδους μέρους του αριστερού κροταφικού οστέος τρεις πάλας μολύβδου, εξ ων αι δύο είχον όγκον μικρού λεπτοκαρύου ενωμένας δια σύρ-   ματος μεταλλικού. Η τρίτη μικροτέρα και μονήρης εις το αυτό μέρος. Κατωτέρω τέταρτον τμήμα μολύβδου ωθημένον εις τους απέναντι υμένας.  (Ο Κυβερνήτης έχει βληθεί με δικάβαλη κουμπούρα και με 2 φουσέκια μπαρλαμάδες) που δεν είχε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης). Εις τον δεξιόν βουβώνα (κοιλιακή χώρα) μίαν ετέραν πληγήν κατά κάθετον γενομένην από όπλον κόπτερον και οξύ της οποία το μήκος ήτον 7 ή 8 γραμμών (χιλιοστών) και 12 το βάθος… η οποία  έφθασε να ανοίξη εις διάστημα 1/2 έως 2 γραμμών το άνω μέρος της ισχυακής εξωτερικής αρτηρίας28 Σεπτεμβρίου 1831»

Η μικτή χορωδία Εν Ωδές του αρχιμουσικού Γ. Ντόβολου απέδωσε ιστορικά παραδοσιακά τραγούδια και τον εθνικό ύμνο. Στο φουαγέ του Πολ/κού Μουσείου εξετέθησαν φωτογραφίες παραδοσιακών μορφών του Ηλία Περγαντή και εντυπωσιακοί ιστορικοί πίνακες του λαϊκού ζωγράφου Δ. Κοντάκου. Η «Δεληολάνης» προσέφερε τις γνωστές λιχουδιές της. Ευχαριστούμε πάντες τους εκλεκτούς συνεργάτες και αγαπητούς καλεσμένους μας.                         

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ