Συνεδριάζει με κατεπείγοντα το Δ.Σ. Αν. Μάνης28-08-2019 09:59   

ΓΥΘΕΙΟ. Η τελευταία τακτική  Συνεδρίαση του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης θα γίνει σήμερα 28η Αυγούστου και ώρα 19:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε  θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται από την Αντιδήμαρχο, ως νόμιμη αναπληρώτρια του κ. Δημάρχου, ως έχοντα κατεπείγοντα χαρακτήρα.

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 356.100,00 €, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.298,47 € από τους ΚΑΠ έτους 2019, για την επι-σκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελ.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιου-νίου 2019, από το Υπουργείο Εσωτερικών - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομι-κού έτους 2019.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σχετικά με «Υπηρεσίες συμ-μόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε.».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2018.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
6. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου 2019.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
7. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου 2019.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Οι-τύλου 2019».
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γ.
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις Δ.Ε. Α-νατολικής Μάνης 2019».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Π.
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019».
Εισηγήτρια: Τσιριγώτης Π.
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυ-θείου 2017».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
12. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 65/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με «Έ-γκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Απο-κατάσταση παραλιακών κρηπιδωμάτων – ανωδομών Λιμένος Γυθείου και ορισμός εκπροσώπου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3113.6/49667/2-7-2019 έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π.».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
13. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 161/2018 απόφασης του Δ.Σ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 285/2018 απόφαση του Δ.Σ., σχετικά με «Υπο-βολή αιτήματος στο Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρανάη)» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3113.6/49665/2-7-2019 έγγραφο του Υ.ΝΑ.Ν.Π.».
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γ.
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2019».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Π.
15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές 1-3 Ιουλίου
2017».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Π.
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή κτιρίου διαχείρισης απορριμμάτων».
Εισηγητής: Πατρικάκος Π.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ