Προτάσεις εφαρμόσιμες για μια “πολυλειτουργική γεωργία”20-05-2019 08:22   

Γράφει ο Μιχάλης Αγγελόπουλος*

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί από εμάς την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού τομέα και της αγροτικής οικο-νομικής ανάπτυξης με όλους τους παράλληλους τομείς οικονομικής και ερευ-νητικής δραστηριότητας.

Τομείς όπως ο τουρισμός, η διατροφολογία, ο πολιτισμός. Αλλά και η τεχνο-λογία της ρομπορικής, αποτελούν το στόχο ενός νέου κόσμου,  όπου η “πο-λυλειτουργική γεωργία” μπορεί να προσφέρει στη χώρα μας με την ιδιαί-τερη μικροκλίμακα και τα προϊόντα πολιτισμικής - κυρίως - προέλευσης μια καινούργια οπτική Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας.

Είναι, σαφές, ότι οι προτάσεις για την αγροτική πολιτική δε μπορούν πλέον να αποτελούν μεμονωμένα εγχειρήματα πελατειακού χαρακτήρα.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δια-μορφώσει ένα δομημένο πλαίσιο προτάσεων, ώστε οι παραγωγοί της χώρας μας να αποτελέσουν τον πραγματικό μοχλό ανάπτυξης και υπεραξίας, που τους αντιστοιχεί και αρμόζει σε μια αγροτική χώρα, όπως η Ελλάδα.

Κυρίαρχο αίτημα αποτελεί ο διπλασιασμός του ποσοστού ένταξης σε ορ-γανώσεις παραγωγών, των επαγγελματιών αγροτών και κτηνοτρόφων και η απόκτηση κρίσιμης εμπορικής συγκέντρωσης των παραγόμενων προϊόντων, με παράλληλη μείωση του ποσοστού φορολόγησης των αγροτών και των κτη-νοτρόφων κατά 50% - στο μισό δηλαδή εφόσον αυτοί ενταχθούν και παρα-μείνουν στις οργανώσεις τους.

Η μείωση της φορολόγησης κατά 50% είναι ουσιαστικό κίνητρο ένταξης σε οργανώσεις, όπου οι παραγωγοί θα απολαύσουν μείωση του κόστους παρα-γωγής, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνικών, με εκπαιδευτική και επιστημονική υποστήριξη.

Δεύτερον, απαιτείται προώθηση των περιφερειακών αγροδιατροφικών συμπράξεων, ώστε το τοπικό προϊοντικό καλάθι να προωθηθεί, να αναδει-χθεί και να εμπορικοποιηθεί συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία το-πικής υπεραξίας στην εστίαση και στον τουρισμό. Σημειωτέον, όλοι οι επισκέ-πτες προτιμούν κατά 70% τοπικά προϊόντα.

Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη ότι η Ελλάδα, η Κίνα και το Ιράν είναι τα “παγκό-σμια μουσεία” φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Επομένως η προαγωγή των επενδύσεων σε αιθέρια έλαια και η ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνω-σίας στην Ελλάδα είναι υψίστης προτεραιότητας. Δεν υπάρχει αιθέριο έλαιο που να πωλείται λιγότερο από 50 €/κιλό.

Χρειάζεται, όμως, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και ανάπτυξη εθνικής τεχνο-λογίας και γι’ αυτό προτείνεται η ίδρυση πανεπιστημιακού επιπέδου ι-δρύματος αποκλειστικά για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με τη βοήθεια του διεθνούς ιδιωτικού τομέα, ο οποίος έχει ενδιαφερθεί ζωηρά για να συνδράμει. Σε αυτά συμπεριλαμβάνουμε και το πολλά υποσχόμενο project της φαρμακευτικής κάνναβης.

Όλα αυτά, προφανώς και πρωτίστως, πρέπει να αποτελέσουν εθνική στρατη-γική. Την ίδια στιγμή, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προς την κα-τεύθυνση εκσυγχρονισμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ώστε να δομηθούν εθνικές πολιτικές που θα εδράζονται σε νέους κανόνες αλλά και νέ-ες δυνατότητες.

Η προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τομέα της γεωργίας και τις αγροτικές περιοχές αποτελεί οριζό-ντιο στόχο πολιτικής.

Το κύριο μέσο στήριξης της καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ θα εξακο-λουθήσει να είναι η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP-AGRI), ιδί-ως μέσω της στήριξης έργων καινοτομίας από τη βάση προς την κορυφή που εκτελούνται από επιχειρησιακές ομάδες. Πρόσθετο ποσό χρηματοδότησης 10 δισ. EUR θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευ-ρώπη» της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.
Ταυτόχρονα, τρεις από τους εννέα συγκεκριμένους στόχους της μελλοντικής ΚΓΠ θα αφορούν στο περιβάλλον και το κλίμα, καλύπτοντας τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και των φυσικών τοπίων. Τουλάχιστον το 30% του προϋπο-λογισμού για την αγροτική ανάπτυξη κάθε κράτους μέλους, θα προορίζεται ειδικά για μέτρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Η χώρα μας έχει μια νέα ευκαιρία εισόδου στον αγροδιατροφικό ευρωπαϊκό χάρτη, με όρους που θα εξασφαλίζουν ποιοτικότερο, εμπορικότερο προϊόν και άρα αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και βελτιστοποίηση των συν-θηκών παραγωγής, προώθησης και εμπορίας. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη μέσα στην επόμενη πενταετία.


* Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος (https://mangelopoulos.gr) είναι δικηγόρος, ε-κλεγμένος αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και Δήμαρχος Σάμου μέχρι την πρόσφατη πα-ραίτησή του προκειμένου να συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
* Τα άρθρα αναγνωστών δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ