Πρόσληψη προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη13-03-2019 14:04   

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, ανακοινώνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο «Γραμματειακή Υποστήριξη του ΙΣΛ και του ΟΣΛ»

Χρονική Διάρκεια: Δύο (2) έτη

Ημερήσια διάρκεια απασχόλησης: 4-6 ώρες (πενθήμερη εργασία)

Αμοιβή βάσει Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης

Απαιτούμενα προσόντα:

-Κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

-Γνώση χρήσης Η/Υ

-Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών καλύπτοντας ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους)

Επιπρόσθετα προσόντα:

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος τίτλου επιπέδου Lower ή αντίστοιχου τίτλου γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 20/03/2019, με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1.Αίτηση

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να ακολουθούνται από επί8σημη μετάφραση τουτ Υπουργίου Εξωτεριών ή από Δικηγόρο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία).

6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Αρχιδάμου 77-79 Σπάρτη

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα ληφθούν υπόψη.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ