Ζητείται εξωτερικός συνεργάτης για την κατασκευή ιστοσελίδας13-03-2019 14:01   

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη που δραστηριοποιείται στο Δήμο Σπάρτης, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την κατασκευή ιστοσελίδας και την υποστήριξη αυτής για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρικού συλλόγου Λακωνίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες

  • Δημιουργία και κατοχύρωση ιστοσελίδας
  • Υποστήριξη ιστοσελίδας
  • Σύνδεση ιστοσελίδας με κωδικούς των μελών του Ιατρικού Συλλόγου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 20/3/2019 με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1.Αίτηση

2. Τεχνική προσφορά

3. Οικονομική προσφορά

4.Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Αρχιδάμου 77-79 Σπάρτη

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα ληφθούν υπόψη.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ